Contact by mail

eHelse og Velferds­teknologi

De nasjonale utviklingsplanene for sykehus og den kommunale helsetjenesten beskriver et målbilde der sykehus og kommuner i større grad samhandler om den behandlingen og hjelpen pasientene får. Der pasientene er aktive deltakere i helsehjelpen de mottar, og der pasienten opplever sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner og i større grad møter spesialisthelsetjenesten hjemme hos seg selv.

NetNordic leverer løsninger innen e- helse og helseteknologi som er med på å sikre en sikker og helhetlig pasientbehandling når fremtidens pleie og behandling i større grad utføres i den kommunale omsorgstjenesten, eller i hjemmet der helsepersonell følger opp pasienten på avstand. Netnordic følger drivere og trender for e-helseutviklingen tett Sammen med våre kunder søker vi å forstå behovene, utvikle gode løsninger og utnytte mulighetene teknologien gir. Et felles mål er at pasienten og helsepersonell opplever en bedre og mer presis helsetjeneste og behandling ved hjelp av teknologi.

Samhandlingen mellom ulike helseinstitusjoner, teknologier og fagsystemer krever en egen plattform der helsedata og varsler sikkert og stabilt kan utveksles og overvåkes. 

Med vår integrasjonsplattform, NetNordic Omsorg, er NetNordic landets ledende systemintegrator. Vår løsning er vel utprøvd i over 10 år og er utviklet i Norge sammen med våre kunder i Helse- og omsorgssektoren. 

NetNordic Omsorg er en skybasert plattform som knytter sammen utstyr og løsninger fra en rekke forskjellige produsenter av utstyr til velferds- og helseteknologi. Løsningen er designet for det raskt voksende IoT-markedet, og kan innlemme alle typer alarmløsninger og fagsystemer fra alle produsenter og leverandører. 

Eksempler på teknologi vi leverer til kommuner og sykehus er:

  • Medisinsk avstandsoppfølging muliggjør oversendelse av pasientdata i sanntid, evaluering av data og tilpasset oppfølging. Med denne typen oppfølging kan helsepersonell overvåke helsetilstanden til pasienter med kroniske lidelser og justere behandlingen raskere, uten å møte pasienten ansikt til ansikt.​
  • Digitalt videotilsyn for hjemmeboende der helsepersonell kan foreta planlagt og akutte tilsyn via NetNordic omsorgsapplikasjon.
  • Sikre og robuste elås løsninger for installasjon på ulike helseinstitusjoner.
  • Digitale trygghetsalarmer som kommuniserer direkte med utøvende helsepersonell og/eller døgnbemannet responssentoer tjeneste. Trygghetsalarmene gir også store muligheter for å koble på et ubegrenset antall sensor teknologi som skal sikre en trygg ivaretakelse av mottakere av helsetjenester.

Helseteknologi 

Med en skybasert responssentermodul, integrasjoner til aktuell trygghetsteknologi, helseteknologi og sensorteknologi som digitale trygghetsalarmer, digitalt tilsyn, lokaliseringsteknologi, e- lås, elektronisk medisineringsstøtte, smartteknologi og journalsystemer, kan NetNordic levere skreddersydde løsninger for institusjoner og hjemmeboende, som bidrar til gevinstrealisering i form av økt kvalitet og unngåtte kostnader.

I samarbeid med helse- og omsorgstjenesten, skaper og realiserer vi en bærekraftig helsetjeneste der pasienten står i sentrum. Les mer om vårt konsept og løsning eHelse.

Les mer om Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 hvor direktoratet foreslår strategisk retning for visjonen om et digitalisert, samlet helsevesen som er enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne.

Les mer om hva regjeringen legger frem om ny Nasjonal helse- og sykehusplan. Pasientens helsetjeneste skal utvikles i løpet av de neste 4 årene, og hva som skal gjøres for å få dette til.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram legger til rette for at flere kommuner tar i bruk og integrerer velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgsstjenestene.