Contact by mail

I takt med den digitale utviklingen øker også det digitale trusselbildet.

God sikkerhetsledelse er avgjørende for å ivareta bedriftens sikkerhet og integritet.

NetNordic hjelper deg ikke bare å identifisere sikkerhetstruslene, vi hjelper deg også å løse dem.  

Hvorfor bør du snakke med NetNordic om sikkerhetsledelse? 

Cybersikkerhet er ikke noe som kan ordnes med en håndvending, men må jobbes med kontinuerlig. Det digitale trusselbildet er i konstant endring og blir stadig mer avansert. For å ivareta bedriftens digitale sikkerhet, kreves det derfor stadig mer sofistikerte mottiltak.  

NetNordic sikkerhetsrådgivere er spesialisert på cybersikkerhet og vet hva som må til for å være kompatibel med dagens, og fremtidens, sikkerhetskrav i din bransje. Sammen med våre kunder bygger vi et sikkerhetsnett av analyser, sikkerhetsstrategier, sikkerhetsrisiko, sikkerhetsrutiner, som ikke bare gir bedriften innsikt i sine digitale sårbarheter, men også råd om hvordan bedriften kan bli sterkere. Uten innsikt i egen sikkerhetshelse, er det vanskelig å vite hvilke tiltak som kreves.  

Sikre-nettverk_web_2

Her er noen hovedargumenter for å kontakte NetNordic sikkerhetsteam: 

 • Data er en av bedriftens viktigste ressurser. Ta vare på den!  
 • Dataangrep kan være svært skadelig for virksomheten.  
 • Cybersikkerhet er et komplekst fag som krever ekspertise.  
 • Kunder og samarbeidspartnere stillere høye krav til bedriftens sikkerhetsrutiner og risikovurdering. 
 • Det krever stadig mer å være kompatibel med EU-reguleringer (NIS1 og NIS2)  

Slik jobber NetNordic med sikkerhetsledelse. Våre tjenester innen sikkerhetsledelse  

Gjennom en helhetlig risikovurdering og risikobasert tilnærming, styrker NetNordic bedriftens sikkerhetsstrategi gjennom kontinuerlig arbeid med mennesker, prosesser, og teknologi. Blant våre tjenester finner du: 

Modenhetsanalyse

En modenhetsanalyse gir innsikt i bedriftens sikkerhetssituasjon, rutiner, og endringskapasitet. Gjennom intervjuer og gjennomgang av eksisterende sikkerhetspdokumentsjon utarbeider vi en tilstandsrapport med konkrete anbefalinger på hva virksomheten bør prioritere i sitt sikkerhetsarbeid. Dette gir verdifullt grunnlag for å etablere eller styrke virksomhetens sikkerhetsstrategi.

Sikkerhetsstrategi

En klar og tydelig sikkerhetsstrategi vil kunne styrke virksomhetens sikkerhets praksis og beskytte mot sikkerhetsbrudd. NetNordic bistår kunder i sikkerhetsarbeidet gjennom en workshop hvor vi går igjennom beste praksis og konkretiserer hvilke grep som bør gjøres for å videreutvikle dagens sikkerhetsarbeid.

Risikovurdering

NetNordic tilbyd skreddersydde risikovurderinger med utgangspunkt i virksomhetens strategi, bransje, trusselbilde og andre relevante trusselfaktorer. Gjennom dette arbeidet tilbyr vi en helhetlig vurdering av sikkerhets- og trusselbildet rundt virksomheten, og en tilpasset anbefaling med utgangspunkt i virksomheten, situasjon, muligheter, begrensninger og relevante krav.

NIS2 – Relevansvurdering

NIS2-direktivet ble vedtatt i EU 14 desember 2022 og vil med all sannsynlighet danne basis for kommende lov om digital sikkerhet i Norge. Direktivet stiller strenge krav til blant annet styringssystemer, risikostyring og sikkerhetstiltak. NetNordic bistår kunder med kartlegging av deres modenhet opp mot direktivet og bidrar med implementering av nødvendige tiltak.

Sikkerhetsledelse – CISO for hire

Dagens digitale trusselbilde er komplekst og utfordrende å navigere i. For å møte dagens cybertrusler og sikkerhetsrisiko kreves kontinuerlig oppfølging og god sikkerhetsledelse. NetNordic har en rekke sikkerhets eksperter som kan ta rollen som sikkerhetsleder i virksomheter, enten heltid eller deltid, avhengig av virksomhetens behov.


I tillegg til overnevnte tjenester tilbyr NetNordic:  
 • GAP-analyse ISO 27001 
 • Sikkerhetsvisjon  
 • Prosjektledelse 
 • Verdikartlegging
 • IT-revisjon
 • DevGovOps

Oppnå bedre sikkerhetsledelse i dag

Har spørsmål til noen av våre tjenester eller lurer på om et samarbeid med NetNordic kan være riktig for din virksomhet, ser vi frem til å høre fra deg.