Contact by mail

NetNordic Miljøpolicy

Denne miljøpolicy gjelder for NetNordic Norway AS. Vi er med og skape en bærekraftig fremtid!

NetNordic tilbyr skybaserte tjenester og XaaS-løsninger. Vi hjelper også våre kunder med plass- og energieffektive datasenterløsninger. Våre løsninger hjelper kundene våre med å redusere klimafotavtrykket.

NetNordic prøver å sikre at vår virksomhet er miljøvennlig og energieffektiv. Men vi innser også at vår virksomhet kan påvirke miljøet. Hensikten er å minimere slik klimapåvirkning og øke miljøbevisstheten.

Hensikt:
Netnordic skal følge gjeldende miljølovgivning, regler, krav og standarder og hele tiden arbeide for å forbedre vårt miljøarbeid. Vår ambisjon er å bli oppfattet som aktive og troverdige i vårt miljøarbeid.

NetNordics miljøpolitikk og bærekraftsengasjement.

Målsettning:


NetNordic vil fortsette å forebygge og minimere miljøpåvirkningen av vår virksomhet gjennom systematisk miljøarbeid og tilstrebe kontinuerlige forbedringer.

 • Internt: for fortsatt fokus på miljø- og helsetilpasning av virksomheten.
 • Eksternt: for å redusere vårt klimaavtrykk i produksjon og levering av våre produkter og tjenester.

Hvordan – Et systematisk arbeid:

Et systematiskt miljøarbeid i NetNordic innebærer:

 • Gjeldende lovverk og andre regler og forskrifter utgjør et minimumsnivå i NetNordics miljøarbeid.    
 • Det foretas årlige evalueringer og revisjoner av NetNordics miljøarbeid basert på utvidede og nyformulerte mål.
 • Ansatte skal gis mulighet til videreutdanning og informasjon om miljølovgivning. 
 • Konsernsjefen formulerer årlig konkrete mål for miljøarbeidet.

Grunnleggende prinsipper:

Vi streber etter å forbedre lønnsomheten og effektivisere driften fra et miljøsynspunkt:

 • Vi følger den såkalte kompensasjonspolitikken, som innebærer at vi fortløpende erstatter eldre, mindre velfungerende teknologi med nyere, mer miljøvennlig teknologi og utstyr.
 • Miljøarbeidet vårt følger det såkalte føre-var-prinsippet, som betyr at vi unngår risikofylt produksjon og bedrifter for i stedet å finne sikrere metoder og arbeidsmetoder.
 • Kontinuerlige forbedringer skal være ledetråd for gradvis å utvide vårt miljøarbeid.

Øke miljøbevisstheten

Alle ansatte med eksterne kontakter, som forretningspartnere, leverandører og kunder, forplikter seg til å samarbeide med dem for å øke deres miljøbevissthet og støtte dem til å redusere deres miljøpåvirkning i bruken av våre tjenester og produkter.


Miljøaspekter & Miljøpolitikk

NetNordics miljøaspekter inkluderer følgende grunnleggende forpliktelser og initiativ:

 • Energi: Vi tilstreber så lavt energiforbruk som mulig. Fra de små tingene som å slå av lys, datamaskiner og skjermer når de ikke er i bruk til større ting som å bruke datasentre med de høyeste miljøsertifiseringene. Vi sørger også for å bruke «grønn energi» (vann, vind og sol).
 • Gjenvinning: Vi resirkulerer alt som kan resirkuleres, som papir, papp, batterier, elektrisk skrap m.m.
 • Kontorrekvisita: Vi unngår i størst mulig grad engangsartikler og velger miljøgodkjent kontorrekvisita og annet forbruksmateriell. Vi skriver kun ut dokumenter ved behov og vi bruker dobbeltsidig utskrift når det er mulig.
 • Transport: Alle ansatte prioriterer å bruke kommunikasjon med liten miljøbelastning, som kollektivtransport til og fra jobb, e-post og videokonferanser i stedet for egen bil, vanlig post og fysiske møter.
 • Innkjøp: Vi stiller rimelige og relevante miljøkrav til våre leverandører og tar miljøhensyn ved større investeringer, som for eksempel innkjøp av arbeids- eller kontorutstyr.

SMART Miljøarbeid

Hvert mål for miljøarbeidet vårt bør være SMART, som betyr spesifikt, målbart, akseptert, realistisk og tidsbestemt. Det betyr konkrete formuleringer og mål som kan følges opp og evalueres. Målene revideres årlig og tiltakene følges opp kvartalsvis.


Uttalelse knyttet til åpenhetsloven

I juli 2022 trådte åpenhetsloven I kraft og NetNordic som selskap er derfor nødt til å offentligjøre en redegjørelse relatert til denne loven. Det er forbrukertilsynet som er ansvarlig for oppfølging av at selskaper overholder krav i denne loven, blant annet også offentliggjøringen.

Klikk her for å lese rapporten.