Contact by mail

Kartlegging og kompetansebygging av ansatte

Brukeradopsjon er den viktigste suksessfaktoren for å realisere gevinsten av IKT-investeringene.

Maksimer nytten av
digitale verktøy

Brukeradopsjon er aktiviteter som er i tillegg til opplæring ved behov. Vi sørger for gevinstrealisering ved å kartlegge ansatte for å sikre at de tar i bruk og maksimerer nytten av det nye verktøyet.

Vi anbefaler sterkt å gjennomføre en grundig prosess knyttet til brukeradopsjon.

Vår erfaring er at kompetansebygging og planmessig arbeid rundt brukeradopsjon er den viktigste suksessfaktoren når man skal få realisert gevinst av IKT-investeringene.

Komponenter i en vellykket utrulling
Kunnskap om IKT-verktøyene, hvordan de arbeider sammen og hvordan de kan støtte virksomhetens samarbeid, kommunikasjon og arbeidsprosesser, samt styrke den enkelte medarbeiders produktivitet.

Ferdigheter i bruk av IKT-verktøyene
Holdninger og bevissthet rundt begreper som sikkerhet, beredskap, datakvalitet, konfidensialitet og kompetansekrav.

Brukeradopsjon_2

Brukeradopsjon kan bestå av følgende aktiviteter:

  • Kartlegging og forberedelser: I forkant av kompetanseaktivitetene gjennomføres enkle kartlegginger som gir viktig informasjon om deltakernes ferdigheter, og forbereder deltakerne på opplæringen.
  • Arbeidsmøter: I stedet for kurs, samles gruppene til såkalte arbeidsmøter (workshops) hvor man gjennomgår ulike arbeidsprosesser og bruk av ulike IKT-verktøy i de ulike arbeidssituasjonene.
  • E-læring og omvendt undervisning: Det lages korte demoer/opplæringsvideoer hvor deltakerne får i oppgave å gjennomgå e-læringsopplegg før man møtes i grupper for å øve mer og skape en felles forståelse av beste praksis.
  • Veiledere på kontoret: Vi har gode erfaringer med å ha konsulenter/instruktører til stede på kontoret de første dagene når organisasjonen går over til ny arbeidsform/nye løsninger. Da får vi en smidig overgang, og småproblemer og «friksjon» kan fjernes raskt. Dette maksimerer også læringsutbyttet av kompetansehevingen betraktelig.

Gjennomføring

I gjennomføringsfasen skal man iverksette opplæringsaktivitetene, monitorere bruken, evaluere opplæringen og gjennomføre kommunikasjonsplanen. Her er det viktig å synliggjøre alle realiserte gevinster.


Opplæringsaktivitetene kan ha mange former: 

  • E-læring
  • Klasseromskurs
  • En-til-en opplæring
  • Workshops/arbeidsmøter
  • Bruk av skriftlige veiledninger (papir eller elektronisk)
  • Instruktørstøttede arbeidsprosesser (on the job – traning)