BÆREKRAFTIG MODELLUTVIKLING FOR ORGANISERING AV RESPONSSENTER

Integrated Communication

2021-04-30


Mange av landets kommuner har nå etablert egne alarmmottak for mottak av varsler fra velferdsteknologi, enten alene eller gjennom et utvidet tjenestesamarbeid med flere kommuner. Alarmmottakene er bemannet med kvalifisert helsepersonell og avlaster den operative heletjenesten ved at de mottar varsler og gjør den initiale vurderingen av pasientens videre bistandsbehov. Ved behov varsler operatørene ved alarmmottaket helsepersonell i som er nærheten av pasienten. På den måten kan de få rask og adekvat hjelp og tilsyn ved akutte hendelser og behov for bistand 

Behovet for velferdsteknologi og digitale løsninger til helse- og omsorgstjenesten er stort. Responssentrene har etter hvert blitt en sentral premissleverandør til den kommunale helsetjenesten for håndtering av varsler og overvåkning av teknisk status på den teknologien som benyttes til hjemmeboende og institusjonstjenesten.  

Foreløpig er responssenter ikke en lovpålagt tjeneste, ei heller er den definert som en helsetjeneste fra myndighetene. Variasjoner i hva som tilbys av løsninger og teknologi er stort. Det samme er organiseringen av responssentertjenesten. 

NetNordic eHelse leverer i dag avanserte løsninger til denne type alarmmottak til flere større kommunesamarbeid.  

Vår responssentermodul er selve kjernen i et alarmmottak for varsler fra varslings- og sensorteknologi benyttet til hjemmeboende og beboere på institusjon.  

Responssenteret består av et grensesnitt for operatørene på alarmmottaket. Ved mottak av alarmer kan pasienten lett identifiseres og lokaliseres ved integrasjon til kartdata og pasientjournalsystemet. Hendelsene vurderes og ekspederes fortløpende av operatørene på alarmmottaket, støttet av informasjon fra journalsystemet og toveistale. Informasjon om hendelsen logges enkelt i systemet og viktige opplysninger om hendelsen skrives direkte tilbake til pasientjournalen. 

Nå ønsker Universitet i Sør- Øst-Norge å forske på organiseringen, effekten og fremtidige behov knyttet til denne tjenesteleveransen. 

NetNordic er invitert og har takket ja til å være med å representere leverandørsiden i dette prosjektet. 

I første omgang har USN fått midler til et initialt prosjekt der temaet er: 

«BÆREKRAFTIG MODELLUTVIKLING FOR ORGANISERING AV RESPONSSENTER.» 

Deltakerne i prosjektet er: 

Camilla Lobben (NetNordic), May Omland (Skien kommune), Espen Gottshcal (Skien kommune), Heidi Sivertsen (Leder av responssenteret i Skien), Hege Merete Hagen (Leder av Responssenteret i Kongsbergregionen), Etty Nilsen (USN), Hilde Solli (USN), Linda Grøndal-Eeles (USN) og Janne Dugstad (USN). 

Mål for prosjektet:  

Overordnet mål: Utvikle kunnskapsgrunnlag om og bidra til kommunenes kunnskapsbase om organisering av interkommunal responssenterfunksjon, når det gjelder bærekraftig organisasjon og behov for innovasjon og kompetanse. 

Delmål 1: Kartlegge hvilken betydning dagens og fremtidens digitale tjenester vil ha for valg av driftsmodell for responssentertjenester.  

Delmål 2: Få innsikt i behov for ny kompetanse og tverrfaglig kommunikasjon og samarbeid ved interkommunal responssentertjeneste, samt vurdere responssenteret som læringsarena for kommunal helse -og omsorgstjeneste. I tillegg er det et mål å legge grunnlag for å søke et større forsknings- og utviklingsprosjekt innenfor samme tematikk. 

Det er tjenesteinnovasjon og behovene i helsetjenesten som skal være premissgivende for utvikling av ny og fremtidsrettet teknologi, derfor er dette prosjektet viktig for NetNordic eHelse. Det gir oss innsikt i behovene og organiseringen av helsetjenesten fremover. Vi vil også være en aktiv bidragsyter ved å løfte frem våre erfaringer vi har så langt fra samarbeid med mer enn 80 kommuner på deres digitaliseringsreise! 

Ønsker du å vite mer om vår satsning på eHelse og velferdsteknologi? Ta kontakt med oss i dag.

 

Siste innhold - Integrated Communication