Kartlegging og kompetansebygging av ansatte

Maksimer nytten av digitale verktøy

 

Brukeradopsjon er aktiviteter som er i tillegg til opplæring ved behov. Vi sørger for gevinstrealisering ved å kartlegge ansatte for å sikre at de tar i bruk og maksimerer nytten av det nye verktøyet.

Vi anbefaler sterkt å gjennomføre en grundig prosess knyttet til brukeradopsjon.

Vår erfaring er at kompetansebygging og planmessig arbeid rundt brukeradopsjon er den viktigste suksessfaktoren når man skal få realisert gevinst av IKT-investeringene.

 

 

Brukeradopsjon er den viktigste suksessfaktoren for å realisere gevinsten av IKT-investeringene.

Brukeradopsjon kan bestå av følgende aktiviteter:

 • Kartlegging og forberedelser: I forkant av kompetanseaktivitetene gjennomføres enkle kartlegginger som gir viktig informasjon om deltakernes ferdigheter, og forbereder deltakerne på opplæringen.
 • Arbeidsmøter: I stedet for kurs, samles gruppene til såkalte arbeidsmøter (workshops) hvor man gjennomgår ulike arbeidsprosesser og bruk av ulike IKT-verktøy i de ulike arbeidssituasjonene.

 

 • E-læring og omvendt undervisning: Det lages korte demoer/opplæringsvideoer hvor deltakerne får i oppgave å gjennomgå e-læringsopplegg før man møtes i grupper for å øve mer og skape en felles forståelse av beste praksis.
 • Veiledere på kontoret: Vi har gode erfaringer med å ha konsulenter/instruktører til stede på kontoret de første dagene når organisasjonen går over til ny arbeidsform/nye løsninger. Da får vi en smidig overgang, og småproblemer og «friksjon» kan fjernes raskt. Dette maksimerer også læringsutbyttet av kompetansehevingen betraktelig.

 

Gjennomføring

I gjennomføringsfasen skal man iverksette opplæringsaktivitetene, monitorere bruken, evaluere opplæringen og gjennomføre kommunikasjonsplanen. Her er det viktig å synliggjøre alle realiserte gevinster.


Opplæringsaktivitetene kan ha mange former: 

 • Bruk av skriftlige veiledninger (papir eller elektronisk)
 • E-læring
 • Klasseromskurs
 • Workshops/arbeidsmøter
 • Instruktørstøttede arbeidsprosesser (on the job – traning)
 • En-til-en opplæring

Komponenter i en vellykket utrulling

 • Kunnskap om IKT-verktøyene, hvordan de arbeider sammen og hvordan de kan støtte virksomhetens samarbeid, kommunikasjon og arbeidsprosesser, samt styrke den enkelte medarbeiders produktivitet.
 • Ferdigheter i bruk av IKT-verktøyene
 • Holdninger og bevissthet rundt begreper som sikkerhet, beredskap, datakvalitet, konfidensialitet og kompetansekrav.

 

Kontakt

Ta kontakt med våre dyktige rådgivere!

Ønsker du mer informasjon?
Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss innen kort tid!

Eller du kan ringe oss direkte på +47 67 24 73 65